یکشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲۳

الموتي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين خبر داد:

نوسان خدمات شهري بين قزوين و نواحي منفصل شهري

خدمت رساني در بخش هاي مختلف شهر قزوين مشکلاتي دارد که به طور قطع نمي توان به صورت ناگهاني آمادگي لازم را براي تامين جمعيت بيشتر کسب کرد.

 

به گزارش روابط عمومي معاونت خدات شهري شهرداري قزوين؛ حميدرضا  الموتي گفت: خدمت رساني در بخش هاي مختلف شهر قزوين مشکلاتي دارد که به طور قطع نمي توان به صورت ناگهاني آمادگي لازم را براي تامين جمعيت بيشتر کسب کرد.
وي افزود:الحاق نواحي منفصل شهري، يکي پس از ديگري اتفاق حساب نشده و اشتباهي بود که سبب شد تا روستاييان به يک باره شهري شوند بدون آنکه براي خدمت رساني به آنها منبع درآمدي تعريف شود و از سويي اعتبارات روستايي که از سوي دولت به آنها اختصاص مي يايد قطع شد.
وي بيان کرد: درآمدي که ما در شهر از طريق عوارض و ماليات کسب مي کنيم نسبت به خدماتي همچون مديريت پسماند، ايمني و آتش نشاني که به مردم ارائه مي دهيم بسار ناچيز است .
وي افزود: سرانه هزينه هر شهروند در سال 242هزارتومان است که از اين ميزان هر قزويني تنها 7500تومان پرداخت مي کند و بقيه آن از محل فروش تراکم، پارکينگ و يا جريمه هاي ساختماني تامين مي شود .
اين مقام مسئول بيان کرد: بديهي است نمي توان از طريق درآمدي که در شهر کسب مي شود در محل هاي ديگر هزينه کرد و به طور قطع شهروندان نيز راضي نمي شوند هزينه اي را پرداخت کنند که در جاي ديگري صرف شود.
الموتي افزود: در شرايط فعلي امکان ندارد که با اين بودجه به نواحي بيشتري خدمات بدهيم .
وي افزود: اين افراد مطالبات از قبل مانده اي دارند و نواحي منفصل هنوز به مشکلاتي چون وضعيت نامناسب آسفالت و مسيرهاي تردد دچارند درحالي که بدون پرداخت هيچ هزينه اي شهرنشيني توقعات شهررا دارند.
الموتي ادامه داد: در شرايطي که ما نمي توانيم بيش از خدمات نظافت، سرويس ديگري به نواحي منفصل شهري بدهيم، گسترده کردن دايره شهر به صلاح نيست و توسعه غيرمنطقي در همه ابعاد، اعم از جمعيت، ساخت و ساز يا مساحت نارضايتي مردمي و افزايش فشارکاري براي مجموعه مديريت شهري را به همراه خواهد داشت.
الموتي اظهار کرد: براي توزيع همگون خدمات در شهر ، حتي در نقاط منفصل بايد مديريت شهري مناطق منابع درآمدي براي اين نواحي تعريف کنند وبراساس آن از شورا مصوبه بگيرند ودر نهايت با تامين هزينه ها، ما به آنها خدمت رساني خواهيم کرد.  
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط