چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۵

الموتي ، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين :

از ارائه برنامه عملياتي براي انتقال پسماندهاي صنعتي سطح استان خبر داد

شهرداري قزوين با هماهنگي اداره کل محيط زيست استان نسبت به پذيرش ، دفع و دفن پسماندهاي صنعتي سطح استان اقدام مي کند .

شهرداري قزوين با هماهنگي اداره کل محيط زيست استان نسبت به پذيرش ، دفع و دفن پسماندهاي صنعتي سطح استان اقدام مي کند .
حميدرضا محمدي الموتي معاون خدمات شهري با اعلام اين خبر عنوان کرد : با توجه به اهميت و ضرورت کنترل و مديريت پسماندهاي صنعتي ، جلوگيري از تخليه اين پسماندها در سطح استان و اجراي برنامه هاي بهداشتي و پيشگيرانه ، شهرداري قزوين نسبت به اجراي اين طرح اقدام مي کند .
الموتي با اشاره به انتقال پسماندهاي صنعتي ويژه به جايگاه محمدآباد اظهار داشت : شهرداري قزوين با هماهنگي اداره کل محيط زيست استان اين موضوع را بررسي و در مدت يک ماه آينده نسبت به ارائه برنامه عملياتي براي اجراي آن اقدام کند .
وي با بيان اين مطلب که در راستاي انجام کارهاي موثر و مديريت مطلوب در روند اجراي اين طرح ، فرآيند سرمايه گذاري و شناسايي پسماندهاي صنعتي توسط ادارات کل محيط زيست و صنعت ، معدن و تجارت صورت مي گيرد تاکيد کرد : بايد آمار دقيق توليد کنندگان پسماندهاي صنعتي عادي ، قابل بازيافت ، ويژه و خطرناک و ميزان پسماند هرکدام از آنها ، در مدت سه ماه مشخص و به استانداري ارسال شود .
معاون خدمات شهري شهرداري افزود : در راستاي کاهش هزينه هاي انتقال پسماندهاي صنعتي از شهرک هاي صنعتي به جايگاه محمد آباد ، ادارات کل محيط زيست و صنعت ، معدن و تجارت و شرکت شهرک هاي صنعتي استان ، راه اندازي مرکز دفن اصولي بخشي از زباله هاي صنعتي در زمين هاي اطراف شهرک صنعتي خرمدشت را مورد بررسي قرار مي دهند و اقدامات لازم در اين راستا صورت مي گيرد .

تصاویر مرتبط