چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۲۰

توسط معاون خدمات شهري شهرداري قزوين انجام شد؛

تشريح عملکرد ستاد بحران سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين

معاون خدمات شهري شهرداري قزوين عملکرد ستاد بحران سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين براي پاکسازي معابر و پياده‌روهاي سطح شهر را تشريح کرد.

 

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ حسين بهزادپور افزود: از 14 تا 16 آذرماه سال جاري ستاد بحران سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين براي برف روبي و پاکسازي معابر و پياده‌روها از 31دستگاه خاور، 3دستگاه نمک پاش، 14دستگاه برف روب، 10دستگاه گريدر و 14دستگاه وانت – نيسان استفاده کرده است.
وي با بيان اينکه در اين مدت 604تن نمک پاشي صورت گرفته است و 3هزار و 175 کيسه نمک در اختيار شهروندان قرار گرفته است، بيان کرد: در اين مدت نيز 102نفر نيروهاي نظارتي و 673نفر کارگر جهت پاکسازي معابر و پياده رو  مشغول به کار بودند.
بهزادپور به ارائه خدمات ايستگاه خدمات شهري شماره يک اشاره کرد و گفت: اين ايستگاه توانسته است در اين مدت براي برف روبي و پاکسازي معابر و پياده‌روها از دو دستگاه مايلر برف روب و يک دستگاه خاور استفاده کند.
وي با بيان اينکه ايستگاه شماره يک در اين مدت 76تن نمک پاشي انجام داده است و 190 کيسه نمک در اختيار شهروندان قرار داده است، بيان کرد: در اين مدت نيز 20 نفر نيروهاي نظارتي و 115نفر کارگر جهت پاکسازي معابر و پياده رو  مشغول به کار بودند.
اين مقام مسوول به ارائه خدمات ايستگاه خدمات شهري شماره دو اشاره کرد و گفت: اين ايستگاه توانسته است در اين مدت براي برف روبي و پاکسازي معابر و پياده‌روها از 8دستگاه خاور، يک دستگاه برف رو، يک دستگاه گريدر و نيسان و چهار دستگاه وانت استفاده کند.
وي با بيان اينکه ايستگاه شماره 2 در اين مدت 180تن نمک پاشي انجام داده است و 470کيسه نمک در اختيار شهروندان قرار داده است، بيان کرد: در اين مدت نيز 18 نفر نيروهاي نظارتي و 109نفر کارگر جهت پاکسازي معابر و پياده رو  مشغول به کار بودند.
معاون شهردار قزوين به ارائه خدمات ايستگاه خدمات شهري شماره 3 اشاره کرد و گفت: اين ايستگاه توانسته است در اين مدت براي برف روبي و پاکسازي معابر و پياده‌روها از شش دستگاه خاور، سه دستگاه برف روب، يک دستگاه نمک پاش، يک دستگاه گريدر و سه دستگاه وانت استفاده کند.
وي با بيان اينکه ايستگاه شماره 3 در اين مدت 85تن نمک پاشي انجام داده است و هزار و 50 کيسه نمک در اختيار شهروندان قرار داده است، بيان کرد: در اين مدت نيز 14 نفر نيروهاي نظارتي و 126نفر کارگر جهت پاکسازي معابر و پياده رو  مشغول به کار بودند.
اين مقام مسوول به ارائه خدمات ايستگاه خدمات شهري شماره 4 اشاره کرد و گفت: اين ايستگاه توانسته است در اين مدت براي برف روبي و پاکسازي معابر و پياده‌روها از شش دستگاه خاور، يک دستگاه برف روب و دو دستگاه نيسان استفاده کند.
وي با بيان اينکه ايستگاه شماره 4 در اين مدت 76تن نمک پاشي انجام داده است و 600کيسه نمک در اختيار شهروندان قرار داده است، بيان کرد: در اين مدت نيز 13 نفر نيروهاي نظارتي و 95 نفر کارگر جهت پاکسازي معابر و پياده رو  مشغول به کار بودند.
بهزادپور به ارائه خدمات ايستگاه خدمات شهري شماره 5 اشاره کرد و گفت: اين ايستگاه توانسته است در اين مدت براي برف روبي و پاکسازي معابر و پياده‌روها از چهار دستگاه خاور، دو دستگاه گريدر، دو دستگاه برف روب و يک دستگاه وانت استفاده کند.
وي با بيان اينکه ايستگاه شماره 5 در اين مدت 42 تن نمک پاشي انجام داده است و 250 کيسه نمک در اختيار شهروندان قرار داده است، بيان کرد: در اين مدت نيز 15 نفر نيروهاي نظارتي و 85 نفر کارگر جهت پاکسازي معابر و پياده رو  مشغول به کار بودند.
معاون خدمات شهري شهرداري قزوين به ارائه خدمات ايستگاه خدمات شهري شماره 6 اشاره کرد و گفت: اين ايستگاه توانسته است در اين مدت براي برف روبي و پاکسازي معابر و پياده‌روها از چهار دستگاه خاور، دو دستگاه گريدر، سه دستگاه برف روب و  دو دستگاه وانت استفاده کند.
وي با بيان اينکه ايستگاه شماره 6 در اين مدت 90 تن نمک پاشي انجام داده است و 420 کيسه نمک در اختيار شهروندان قرار داده است، بيان کرد: در اين مدت نيز 12 نفر نيروهاي نظارتي و 86 نفر کارگر جهت پاکسازي معابر و پياده رو  مشغول به کار بودند.
اين مقام مسوول به ارائه خدمات ايستگاه خدمات شهري شماره 7 اشاره کرد و گفت: اين ايستگاه توانسته است در اين مدت براي برف روبي و پاکسازي معابر و پياده‌روها از چهار دستگاه خاور، دو دستگاه نمک پاش، دو دستگاه برف روب، چهار دستگاه گريدر و  دو دستگاه وانت استفاده کند.
وي با بيان اينکه ايستگاه شماره 7 در اين مدت 55 تن نمک پاشي انجام داده است و 195 کيسه نمک در اختيار شهروندان قرار داده است، بيان کرد: در اين مدت نيز 10 نفر نيروهاي نظارتي و 57 نفر کارگر جهت پاکسازي معابر و پياده رو  مشغول به کار بودند.
پايان پيام
 
 

 

تصاویر مرتبط