شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۱۱

عمويي، مدير عامل سازمان ميادين شهرداري قزوين خبرداد:

عرضه يخ بهداشتي در دکه هاي سطح شهر قزوين

مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين از آغاز به کار دکه هاي عرضه يخ بهداشتي در سطح شهر قزوين از ابتداي خرداد ماه تا انتهاي تابستان سال جاري خبر داد.

 

مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين از آغاز به کار دکه هاي عرضه يخ بهداشتي در سطح شهر قزوين از ابتدايخرداد ماه تا انتهاي تابستان سال جاري خبر داد.
حسين عمويي اظهار داشت: با توجه به فرارسيدن فصل گرما و نياز مسافران و شهروندان به يخ بهداشتي، عرضه يخ بهداشتي در پانزده کيوسک عرضه يخ جانمايي شده در سطح شهر انجام خواهد شد.
وي يادآور شد: به منظور جلوگيري از انتقال آلودگي و با توجه به احتمال شيوع بيماريهاي موسمي در فصل گرما، عرضه يخ در اين کيوسک ها به صورت بهداشتي انجام خواهد شد.
عمويي ادامه داد: جانمايي کيوسک هاي عرضه يخ بهداشتي در مناطق مختلف شهر و در مبادي ورودي و خروجي شهر انجام شده تا مسافران و شهروندان بتوانند به راحتي به اين کيوسک ها دسترسي داشته باشند.
وي افزود: به منظورجلوگيري ازبيماريهاي احتمالي، درصورت مشاهده فروش يخ فله و غير بهداشتي بافرد خاطي برخورد نموده ودرصورت تکراربمنظورجلوگيري ازشيوع بيماريهاي احتمالي ، نسبت به جمع آورييخ هاي غيربهداشتي اقدام ميگردد.

 

تصاویر مرتبط