سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

مدیر هماهنگی صادقی

 

امیر صادقی

 

مدیر هماهنگی و نظارت بر سازمان‌های خدمات شهری

 

شرح وظایف:

- اجرای دقیق آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه

- تهیه و تدوین دستورالعمل‌های موردنیاز خدمات شهری و ابلاغ به مناطق و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها

- نظارت بر بررسی، تشخیص و تعیین نیازهای شهر قزوین در زمینه خدمات شهری

- نظارت عالی بر نحوه عملکرد و چگونگی تهیه و تنظیم صورت وضعیت پیمانکاران خدمات شهری مناطق در چارچوب دستورالعمل‌ها و شیوهنامه‌های ابلاغی

- برنامه‌ریزی جهت انجام خدمات شهری خاص که به تنهایی در مناطق شهرداری، سازمان‌ها و واحدهای تابعه امکان‌پذیر نبوده و مستلزم اقدامات اجرایی یکسان و ه‌مزمان به‌صورت متمرکز و هماهنگ در سطح شهر است.

- نظارت بر تشکیل و گردش کار ستادهای رفع سد معبر و برف‌روبی و پیشگیری از خطر سیل و... و نیز حسن اجرای مصوبات و تصمیمات ستادهای مذکور توسط حوزه‌های اجرایی

- نظارت بر امور مربوط به تعطیل کردن و انتقال کسبه و اسکان مشاغل مزاحم شهری به مناطق پیش‌بینی‌شده خاص (موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، با هماهنگی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی)

- برنامه‌ریزی برای اجرای سیاست‌های مرتبط با آلاینده‌های محیط زیست به منظور حفظ محیط زیست

- برنامه‌ریزی برای اجرای سیاست‌های مرتبط با امور حفاری‌ها و تهیه ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف