دوشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

مشاور حقوقي

 

حسن مهرآوری، مشاور حقوقی معاونت خدمات شهری

شرح وظایف:

ارائه مشاوره حقوقي به شهردار و ساير واحدهاي شهرداري

اقامه دعوي حقوقي و كيفري در ارتباط با دعاوي شهرداري

دفاع از حقوق شهرداري و پرسنل شهرداري در خصوص دعاوي مطروحه به طرفيت شهرداري

تنظيم تعهدنامه، صلح‌نامه و ساير قراردادها

شركت در جلسات رسيدگي دادرسي در ديوان عدالت اداري و محاكم عمومي

نظارت بر تملکات شهرداری

تهيه لوايح حقوقي

نظارت بر اجرای آراء کمیسیون ماده صد

نماینده شهرداری در تنظیم اسناد انتقالی و واگذاری

نظارت بر لوایح حقوقی پرسنل واحد حقوقی

سایر وظایف محوله از سوی مافوق در حیطه شرح شغل