سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

دوشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

کارشناس ناظر مالي سازمان هاي خدمات شهري

 

هادی احمدی، ناظر مالي سازمان‌هاي خدمات شهري

شرح وظایف:

پیگیری و نظارت بر ثبت و نگهداری بموقع حسابها، دفاتر و اسناد مالی و انطباق کلیه عملیات مالی، حسابداری و حسابرسی درمجموعه معاونت خدمات شهری و سازمانهای تابعه با قوانین و مقررات مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات

پیگیری و اقدام جهت طراحی و پیاده سازی سیستم یکپارچه مالی و حسابداری در معاونت خدمات شهری و سازمانهای تابعه

اتخاذ تدابیر لازم در زمینه اعمال کنترل‌های مناسب و حسابرسي در سطح معاونت خدمات شهری و سازمانهای تابعه

تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارشات مالي مربوط به فعالیت‌های معاونت خدمات شهری و سازمانهای تابعه و ارايه مشاوره مالی و تصمیم سازی به مسئولين مربوطه حوزه معانت خدمات شهری.

نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین، مقررات و فعالیت های مالی واحدها، سازمانها، مراکز تابعه معاونت خدمات شهری و سازمانهای تابعه و ارائه راهنمايي و مشاوره به واحدها و مسئولين مربوطه در خصوص شيوه انجام كار و تفسير قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مالي و حسابداري

پیگیری تلفیق و جمع بندی حسابها و گزارشات مالی در مجموعه معاونت خدمات شهری و سازمانهای تابعه جهت انعکاس به مسئولین مربوطه

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی واصله از واحدها و ارائه گزارشات توجیهی و عملكردي به مسئولين مربوطه

بررسی و تایید اسناد و مدارک مالی حسابها، گزارشات و صدور دستورات لازم در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه

حضور و مشارکت در سمینارها، همایش ها، جلسات مالی مرتبط

نظارت بر تهیه، تدوین و تلفیق گزارشات و صورت های مالی واحدها، سازمانها، مراکز و شرکت های تابعه جهت ارائه به مقامات و مراجع ذیربط

نظارت و كنترل بر امور مربوط به خريد، تداركات و تامين اقلام،‌ ملزومات و تجهيزات مورد نياز داخلي و خارجي .

تهيه و ارسال گزارشات لازم به مافوق در موارد وجود مغايرت در عملكرد مالي مجموعه و سازمانهای تابعه معاونت خدمات شهری.

نظارت بر وصول و ايصال درآمد و مطالبات واحدها، سازمانها و مراكز تابعه و نيز مالياتهاي تكليفي و ساير كسور قانوني

انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق