بهروز رحمانی، مسئول دفتر معاونت خدمات شهری

شرح وظایف:

مسئول پاسخگویي به ارباب رجوع و راهنمايي آن‌ها در جهت حل سريع مسائل

مسئول پيگيري نامهها و گزارشات ارجاعي معاونت و ساير مسئولان حوزه معاونت

مسئول دريافت و طبقهبندي نامههاي رسيده

تهيه و تنظيم برنامه زمانبندي جلسات هيئت مديره و ساير جلسات

 اختيار در خصوص پاسخگویي به  نامههاي غيرضروري

پاسخگويي و برقراري ارتباطات تلفني با مسئولين حوزه معاونت و معاونت و خارج از حوزه معاونت

مسئول تشكيل پروندهها و بايگاني نامههاي اداري

انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع میگردد.