نگار فلاح مطلبی‌‌، کارشناس حوزه هماهنگی و نظارت معاونت خدمات شهری

شرح وظایف:

1. نظارت بر عملکرد سازمان‌های تابعه خدمات شهری از جمله:

  1. نظارت و پیگیری جهت رفع مشکلات بوستان‌ها و فضای سبز سطح شهر
  2. نظارت و پیگیری جهت رفع مشکلات سرویس‌های بهداشتی
  3. نظارت و پیگیری جهت رفع مشکلات رفت و روب و پاکسازی معابر
  4. نظارت و پیگیری جهت رفع مشکلات جمع‌آوری زباله‌ها و پسماندهای ساختمانی
  5. نظارت و پیگیری جهت رفع مشکلات کیوسک‌ها‌‌، روزبازارها‌‌، بازار روزها و...
  6. نظارت بر وضعیت آرامستان‌های سطح شهر
  7. نظارت بر وضعیت خدمات‌رسانی توسط سازمان آتش‌نشانی و رفع کمبودها و...
  8.  

2. تنظیم بخشنامه‌های فنی و ابلاغ به سازمان‌های مربوطه

3. شرکت در جلسات عمومی و تخصصی سازمان‌ها با نظر مدیریت مجموعه

4. رابط برنامه معاونت خدمات شهری و معاونت ‌برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و تهیه و تکمیل شاخص‌های برنامه پنج‌ساله معاونت خدمات شهری

5. رابط آموزش معاونت خدمات شهری و معاونت ‌برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی در جهت انجام امور مرتبط با دوره‌های آموزشی پرسنل و تکمیل اطلاعات آن‌ها در سامانه جام

6. رابط آمار معاونت خدمات شهری و معاونت ‌برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی

7. عضویت در ستاد‌های مناسبتی از قبیل: ستاد نوروز‌، ‌برف‌روبی‌، محرم‌، مهر و...

8. هماهنگی با سازمان‌ها‌، مناطق و سایر حوزه‌های درون و برون شهری جهت انجام بازدید‌های مورد نظر 

9. هماهنگی‌، برگزاری و دبیر جلسات حوزه هماهنگی و نظارت معاونت خدمات شهری از جمله: آبگرفتی‌، جلوگیری از ریزش آبیاری ریفیوژها به معابر‌، ساماندهی محله دباغان‌، ستاد نوروز و پیگیری صورتجلسات تا حصول نتیجه

10. بازدید از نقاط پرخطر شهری و پیگیری جهت رفع آن از حوزه‌های درون و برون شهرداری

11. مستندسازی گزارشات بازدیدهای حوزه هماهنگی و نظارت از حوزه‌های درون و برون شهرداری

12. تهیه دفترچه عملکرد ماهانه از  بازدیدهای صورت‌گرفته توسط حوزه هماهنگی و نظارت معاونت خدمات شهری

13. مسئول ‌برنامه‌ریزی معاونت خدمات شهری و تهیه و تدوین برنامه سالانه حوزه‌های معاونت

14. تحقیق و پژوهش در خصوص در تمامی زمینه‌های خدمات شهری

15. پیگیری امور رفاهی و خدماتی مورد نیاز بانوان در حوزه‌های زیر نظر معاونت خدمات شهری مانند ایستگاه دوچرخه و ست‌های ورزشی در بوستان‌ها

16. انجام سایر امور محوله از سوی مدیر حوزه