تکدی گری و مقابله با آن

در مسير حرکت به سمت توسعه شهري، گرچه تصور بر اين است که اقدامات عمراني و سازندگي مهم ترين نقش را دارد، اما با توجه به الگوهاي رفتاري، نماي شهري نيز بايد بصورت ويژه  مد نظر قرار بگيرد.

تکدي گري، به عنوان يکي از ناهنجاريهاي پيچيده و شايع مرکز استان، ضمن آنکه که چهره شهر را مخدوش مي کند، زمينه را براي بروز بسياري از مشکلات فرهنگي و اجتماعي فراهم مي کند، با اين وجود و به رغم همه طرح هايي که براي جمع آوري اين افراد از عرصه جامعه به انجام رسيده است، کما کان شهر ميزبان اجباري افرادي است که چشم بر جيب عابران دوخته اند.

همکاري مشترک شهرداري و نيروي انتظامي

به طور قطع تدوين و اجراي طرح هاي منظم، هدفمند و آينده دار براي برخورد با متکديان از عهده فقط يک ارگان ساخته نيست و حضور فعال همه نهادها و در کنار آن حمايت هاي مردمي مي تواند موجب شود تا اين معضل کهنه از چهره شهر زدوده شود. ،بر اساس تکاليف قانوني ،شهرداري به همراه نيروي انتظامي ، مسئوليت حل اين معضل را برعهده گرفت .

شهرداري با هدف اجراي اين طرح مکاني را به عنوان محل جمع آوري اين افراد مشخص کرده است مأموران نيروي انتظامي به همراه مأموران شهرداري موظفند تا اين افراد را از معابر سطح شهر جمع آوري  کرده و به مکان مشخص شده انتقال دهند تا دستگاه هاي مسئول درباره آنها تصميم گيري کنند.

نيازمندان و محتاجان واقعي براي کمک رساني ، به کميته امداد امام خميني (ره ) معرفي مي شوند تا در مورد مشکلات معيشتي آنها تدابيري انديشيده شود . همچنين متکدياني که قزويني نيستند و فقط قزوين را محل مناسبي براي تکدي گري يافته اند ، از سوي کميته امدام امام خميني (ره ) به محل زندگي خود ارجاع داده مي شوند .

معلولان، کودکان  بي سرپرست و کودکاني که در قالب کار به تکدي گري مي پردازند نيز براي مراقبت و کنترل به بهزيستي سپرده مي شوند .

مسئوليت برخورد با تکدي گران خارجي با اداره کل اتباع خارجه مي باشد اين افراد نيز درصورت تکدي گري دراستان به عنوان مجرم شناخته مي شوند و بر اساس ساز و کارهاي اداره اتباع خارجه از کشور اخراج مي شوند .

 

 

 

تکدي گران حرفه اي محاکمه مي شوند

آن دسته افراد که داراي بيماري و مشکلات جسمي هستند به مراکز بهداشت و درمان استان منتقل مي شوندبخشي از اين آمار به تکدي گران حرفه اي تعلق دارد که در اين خصوص دادگاه ها وظيفه دارند آنها را مورد بازخواست قرار دهند .

همچنين افرادي که شناسايي مي شوند به نهاد مربوطه تحويل داده مي شوند ، بر همين اساس نيز نهاد مربوطه موظف است اين افراد را ساماندهي کرده و از ورود مجدد آنها به اين شغل به درون جامعه جلوگيري کند نقش مهم مردم و رسانه ها در بهبود اين وضعيت ضمن آنکه رسانه ها بايد دراين باره به صورت جدي فرهنگسازي کنند ، مردم نيز بايد از پرداخت وجه ونذورات خود به اين افراد خودداري کنند و به کميته امدام امام خميني (ره ) مؤسسات خيريه اعتماد کنند . چرا که تکدي گري ضمن آنکه چهره شهر را زشت مي کند . عملي است که از ديدگاه ديني و اجتماعي نيز منفور است اما متأسفانه حمايت هاي مردم از اين قشر موجب رونق گرفتن اين عمل ناشايست در جامعه شده است .

علت اصلي کاهش و يا ريشه کني تکدي گري دربرخي شهرها نظير تبريز و اهواز، همکاري مردم مي باشد ضمن آنکه رسانه ها و متوليان فرهنگ مي تواند با تبليغ و تبيين آثار نامطلوب تکدي گري در جامعه مانع از شيوع آن شوند ، جامعه نيز بايد براي تحقق اين مسأله تلاش کند چرا که قزوين از اين حيث در وضعيت نامطلوبي قرار دارد .