سعید رحمانی، رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

شرح وظایف:

- نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه

- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در ارتباط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران (پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی) در راستای سیاست‌های سازمان مدیریت بحران کشور و قوانین مرتبط با موضوع مدیریت بحران به منظور افزایش سطح ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر قزوین

- تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های ایمن‌سازی و کنترل ایمنی و مقاومت لرزه‌ای ابنیه و تأسیسات و به‌طور کلی محیط شهری و ابلاغ به حوزه‌های ذیربط

- برقراری تعامل سازنده و همکاری با سازمان مدیریت بحران کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مذکور در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و آیین‌نامه اجرایی مربوطه

- بررسی، تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی و تمرینی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران

- اعمال روش‌های کنترل، نظارت و بازرسی مراکز صنعتی، شیمیایی و غیرشیمیایی خطرناک یا جابجایی این‌گونه مواد در سطح شهر جهت کاهش خطر

- نظارت بر انجام پروژه‌های مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای بافت شهری، ساختمان‌ها، پل‌ها، شریان‌های حیاتی و مستحدثات شهری در راستای کاهش خطرپذیری شهر

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف